M系列定制

产品中心 > 定制系列 > M系列定制

M系列定制

众所周知,市场上雷达目标模拟器价格昂贵,M系列雷达目标模拟器的推出就是为了给客户提供最高性价比的产品。M系列产品特点是体积小、质量轻、低功耗和高性价比,能满足不同用户的目标模拟性能。

众所周知,市场上雷达目标模拟器价格昂贵,M系列雷达目标模拟器的推出就是为了给客户提供最高性价比的产品。M系列产品特点是体积小、质量轻、低功耗和高性价比,同时满足用户的目标模拟性能,M系列现有产品见产品型号列表,接收各种频段的定制。

 

M系列数字型雷达目标模拟器可定制型号表

RTS频段

数字RTS型号

最低频率GHz

最高频率GHz

类型标识

瞬时带宽GHz

物理通道数

单通道目标数

RF内外置

硬件版本号

L波段

RTSM1M21D-20-12-BH-A

0.1

2.1

D

2

1

2

RF内置

A

S波段

RTS0204D-20-12-BH-A

2

4

D

2

1

2

RF内置

A

C波段

RTS0408D-20-12-BH-A

4

8

D

2

1

2

RF内置

A

X波段

RTS0812D-20-12-BH-A

8

12

D

2

1

2

RF内置

A

Ku波段

RTS1218D-20-12-BH-A

12

18

D

2

1

2

RF内置

A

K波段

RTS2325D-20-12-BH-A

23

25

D

2

1

2

RF内置

A

Ka波段

RTS3338D-20-12-BH-A

33

38

D

2

1

2

RF内置

A

V波段

RTS6064D-20-12-BH-A

60

64

D

2

1

2

RF内置

A

W波段

RTS7681D-20-12-BH-A

76

81

D

2

1

2

RF内置

A

 

 

M系列光纤型雷达目标模拟器可定制型号表

RTS频段

光纤RTS型号

最低频率GHz

最高频率GHz

类型标识

瞬时带宽GHz

物理通道数

单通道目标数

RF内外置

硬件版本号

L/S波段

RTSM1M51F-50-11-BH-A

0.1

5.1

D

5

1

1

RF内置

A

C波段

RTS0408F-50-11-BH-A

4

8

D

5

1

1

RF内置

A

X波段

RTS0812F-50-11-BH-A

8

12

D

5

1

1

RF内置

A

Ku波段

RTS1318F-50-11-BH-A

13

18

D

5

1

1

RF内置

A

K波段

RTS2227F-50-11-BH-A

22

27

D

5

1

1

RF内置

A

Ka波段

RTS3338F-50-11-BH-A

33

38

D

5

1

1

RF内置

A

V波段

RTS6065F-50-11-BH-A

60

65

D

5

1

1

RF内置

A

W波段

RTS7681F-50-11-BH-A

76

81

D

5

1

1

RF内置

A